Sekretesspolicy och Allmänna villkor

Sekretessbehandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid tillämplig lag om behandling av personuppgifter där innefattas även den nya Europalagen GDPR som träder i kraft i maj.

Personuppgiftsansvarig för BDA tjänster är Fkon AB, org.nr 556829 6361 , info@bdaestatepartner.se.

Personuppgifterna kan även användas för att sända information om pågående eller kommande verksamhet till er som kund samt för att utföra marknadsundersökningar. Ni som kund kan tacka nej till fortsatt information och marknadsundersökningar genom att meddela detta till BDA (Fkon).

Kundens personuppgifter lagras av Fkon under tid det är nödvändigt för att kunna utföra vår tjänst samt de ändamål som specificeras ovan. Fkon gallrar och raderar personuppgifter från Fkons register löpande.

Kunden har rätt att få ett registerutdrag över de personuppgifter om kunden som finns registrerade hos Fkon. Kunden har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas bort.

Allmänna Villkor

BDA estate partner är en kostnadsfri konsulttjänst från FKON AB.

Vår profession är att inte vara en fastighetsmäklare utan att erbjuda en kostnadsfri konsulttjänst för er som funderar på att köpa fastighet i Spanien.

Detta innebär att vi inte säljer eller visar er på plats i Spanien specifika fastigheter utan detta är mäklarnas uppgift samt advokaternas uppgift i Spanien att se till att ni kan köpa den fastighet ni har fastnat för. Vi samarbetar med väldigt många mäklar och advokater som kan hjälpa er att hitta er drömfastighet.

Vår affärsidé med konsulttjänsten BDA är att ni ska få tillgång till vårt stora nätverk av bra mäklare och advokater i Spanien och därigenom få bästa möjliga hjälp och känna en trygghet genom hela processen före, under och efter er fastighetsaffär i Spanien.

1 Ansvar för tredje part

1.1 Ni som nyttjar denna tjänst och gör avtal mot tredje part så ansvarar inte Fkon AB något avtal med tredje part av vilket slag eller form de än må vara. Detta inkluderar, men begränsas inte till, Fkon AB samarbetspartners.

2 Behandling av personuppgifter

2.1 Personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid tillämplig lag om behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för Era personuppgifter är Fkon AB, org.nr 556829-6361, Alvägen 8, 905 32 Hörnefors, tel 010-511 01 25, e-post info@bdaestatepartner.se.

2.2 Fkon AB har rätt att använda Era personuppgifter för att kunna fullgöra Fkon AB åtaganden gentemot Er. Personuppgifterna kan även användas för att sända information om pågående eller kommande verksamhet till Er samt för att utföra marknadsundersökningar och framställande av statistik. Ni som tjänsteutövare kan tacka nej till fortsatt information och marknadsundersökningar genom att meddela detta till Fkon.

2.3 Era personuppgifter lagras av Fkon AB under tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Fkon gallrar och raderar personuppgifter från Fkon AB register löpande.

2.4 Ni som kund har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns om er och som finns registrerade hos Fkon AB. Ni som kund har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas bort.

2.5 Reklamation

2.6 Om ni som kund är missnöjd med tjänsten kan ni som kund reklamera tjänsten. Reklamation kan göras till Fkons e-post.

2.7 Om Parterna efter Er reklamation inte kommer överens kan ni som kund vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Fkon AB kommer att följa ARN:s beslut.

2.8 För ytterligare information om Era rättigheter hänvisas till Konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se

3 Uppsägning

Fkon AB kan göra en uppsägning av tjänsten BDA om Fkon AB känner att giltiga skäl finnes. Detta innebär att Fkon AB kan säga upp nyttjandet av tjänsten med 1 dag från den dag som Fkon AB meddelar uppsägningen

4 Befrielsegrund

4.1 Fkon AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (“Befriande omständighet”), som Fkon AB ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

4.2 Som Befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

4.3 För att få befrielse enligt första stycket ovan skall Fkon AB utan dröjsmål meddela personen/personerna härom.

Innehåll